Organisering

SimOslo er Simuleringssenteret i Oslo Universitetssykehus (OUS). Simuleringssenteret er underlagt Akuttklinikken i OUS. Akuttklinikken har sykehusovergripende virksomhet.

Ved SimOslo er vi 13 ansatte. Det er en tverrfaglig avdeling med overlege, spesialsykepleiere, tekniker og sekretær ansatt. Ved Simuleringssenteret er det ansatt seks seniorfasilitatorer og to fasilitatorer innen medisinsk simulering. Fasilitatorene ved SimOslo har fasilitatorkompetanse i henhold til Europeisk standard for medisinsk simulering. Det er også ansatt en rådgiver i hjerte- lungeredning med fasilitatorkompetanse som har ansvar for å utdanne HLR-instruktører i OUS.

Fasilitatorene

I SimOslo er en overlege innen anestesi ansatt som medisinsk ansvarlig. De øvrige fasilitatorene er spesialsykepleiere innen fagfeltene anestesi, barn, intensiv og operasjon,  og de har lang klinisk erfaring. Fasilitatorene har bred veilederkompetanse, og de fleste har formell veilederutdanning.

SimOslo er faglig kvalifisert til å arrangere Train-the-Trainer (T-t-T) kurs i medisinsk simulering. T-t-T kursene er i tråd med EUSim sine anbefalinger.

 

Helse SørØst-prosjekt

 Høsten 2012 fikk SimOslo ved Oslo Universitetssykehus (OUS) i oppdrag å etablere et regionalt senter for medisinsk simulering og bidra til økt kompetanse innen medisinsk simulering ved alle helseforetakene (HF) i Helse Sør Øst (HSØ).

Bakgrunnen for prosjektet var HSØ RH sin plan for strategisk utvikling 2013-2020. Det overordnede målet var økt kvalitet og pasientsikkerhet i regionen.

Det er i prosjektet ansatt 4 seniorfasilitatorer og en spesialrådgiver i kommunikasjon.

I løpet av prosjektperioden er det etablert et regionalt nettverk for fasilitatorene i medisinsk simulering i regionen. Det arrangeres årlig nettverkssamlinger der blant annet de ulike helseforetakene i samarbeid med høyskole/universitet presenterer sine simuleringsprosjekter, og erfaringer og nye ideer utveksles.  I regi av prosjektet tilbyr SimOslo jevnlig Train-the-Trainer kurs i medisinsk simulering og fordypningsdager med tema «den vanskelig debriefing» og “kunsten å fasilitere”.

Gjennom prosjektarbeidet ønsker SimOslo å bidra til en kultur i helseforetakene der sykehusene er åpne for å forsterke god praksis og lære av uønskede hendelser. Prosjektet varer ut 2018.